Regulamin

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.serumsklep.pl

1.Właścicielem sklepu internetowego www.serumsklep.pl działającego pod adresem www.serumsklep.pl jest PORION PROMARKET SP Z O O, Al. Wilanowska (ZWROTY I REKLAMACJE – ADRES W PKT.3), 02-730 Warszawa; NIP 1181610859, numer REGON 017368801 i KRS 0000056032.

2.Na każdy zakupiony u nas produkt klientowi przysługuje 14 dni na zwrot towaru.

3.Wszystkie zwroty i reklamacje prosimy wysyłać na adres: Serum Sklep, Al. Wilanowska 02-730 Warszawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów proszę dzwonić do nr tel. 534492899

4. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) .

5. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459)

6. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem.

7. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.

8.Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji lub po założeniu konta w Sklepie Internetowym. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.serumsklep.pl pozwala na korzystanie z przez Klienta z dodatkowych opcji, takich jak zbieranie punktów lojalnościowych, a przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów.

9. Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem 534 492 899. W takim przypadku Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, zapoznać się treścią niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego.

10.Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

11.Firma PORION PROMARKET SP Z O O może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PORION PROMARKET SP Z O O

12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy PORION PROMARKET SP Z O O

13.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

14. Klient nie może:

-dostarczać i przekazywać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

-zakłócać funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

-podejmować działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.serumsklep.pl, dokonać wyboru towaru, jego kolorystyki oraz rozmiarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.Wybór zamawianych przez klienta towarów dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka.

4.Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

5. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy.

6. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP.

7.Aby sprawdzić swoje zamówienie wejdź na zakładkę ” koszyk”, znajdującą się w górnej części stronki. Jeżeli zmieniłeś zdanie możesz teraz coś usunąć, jeżeli zaś stwierdziłeś, że czegoś tu jeszcze brakuje kontynuuj zakupy itd. Gdy uważasz, że Twoje zamówienie jest już O.K. – wyślij je do nas.

8.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

– przedmiotu zamówienia,

– jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

– wybranej metody płatności,

– wybranego sposobu dostawy,

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”

9.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.serumsklep.pl jest PORION PROMARKET SP Z O O, Al. Wilanowska 281 02-730 Warszawa; NIP 1181610859; REGON 017368801;  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

10.Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

12.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

13.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.serumsklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

14.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dostawa

1.Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia zarówno na terenie Polski jak i innych krajów.

2.Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy DPD, Poczty Polskiej oraz InPost. Koszty dostawy dostępne są w zakładce WYSYŁKA I PŁATNOŚCI. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania zamówienia.

3.Czas realizacji przesyłki wynosi do 4 dni (chyba, że w opisie produktu jest napisane inaczej), licząc od dnia potwierdzenia (ewentualne przekroczenia tego terminu mogą być związane z weekendem, dniami świątecznymi, itp.)

Ceny i metody płatności

1.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2.Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

-przelewem na numer konta bankowego:

62 1020 1169 0000 8402 0140 0613 (PKO BP) PLN

W przypadku wyboru opcji przelewu standardowego na wpłatę czekamy 48h. Po tym czasie w przypadku braku wpłaty zamówienie zostaje anulowane.

-płatnością w systemie płatności elektronicznych

Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Państwa nr konta, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, np. wymiana na inny produkt. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Proszę odesłać nam rzecz na adres :PORION PROMARKET SP Z O O, Al. Wilanowska 281 02-730 Warszawa. Będą Państwo musieli ponieść jedynie bezpośrednie koszty odesłania rzeczy. Odsyłana rzecz nie może być używana, musi posiadać oryginalne metki, należy też dołączyć paragon lub fakturę

Reklamacje dotyczące Towarów

1. PORION PROMARKET SP Z O O, Al. Wilanowska 281 02-730 Warszawa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: PORION PROMARKET SP Z O O, Al. Wilanowska 281 02-730 Warszawa, email kontakt@serumsklep.pl. SERUMSKLEP.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.SERUMSKLEP.PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SERUMSKLEP.PL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie, mailowo kontakt@serumsklep.pl lub telefonicznie 534 492 899

4.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.SERUMSKLEP.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

Polityka Prywatności w sklepie SERUMSKLEP.PL

Powyższa Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep www.serumsklep.pl jest PORION PROMARKET SP Z O O, Al. Wilanowska 281 02-730 Warszawa.; NIP 1181610859; REGON 017368801;

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

ZABEZPIECZENIA

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

– Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

– Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów

– Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.

– Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Ochrona Danych Osobowych zgodnie RODO

1.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2.Administratorem, a zarazem podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma PORION PROMARKET SP Z O O, Al. Wilanowska 281 02-730 Warszawa.; NIP 1181610859; REGON 017368801 właściciel sklepu internetowego www.serumsklep.pl Jeśli potrzebujesz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do: kontakt@serumsklep.pl

3.Firma serumsklep.pl może przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia a także świadczonych z nim usług. Wszystkie dane osobowe pozyskujemy od naszych klientów.

4.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych takie jak:

Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

– Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów

– Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.

– Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

6.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy. Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Produktach Sprzedawcy i świadczonych przez Sprzedawcę usługach.

8. Dane osobowe klienta przechowujemy przez okres nieokreślony, ale minimum 5 lat wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. W przypadku celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Przewiń na górę